Frequently Asked Questions - FAQ 

Why PLACEMENT TEST? Proč PLACEMENT TEST (TEST HODNOTÍCÍ ÚROVEŇ AJ U KAŽDÉHO ŽÁKA)?

PLACEMENT TEST is a good start for interactive online teaching. It generates Karla what level you are before you enrol in one of our courses. Karla can clearly see what areas you do not excel and what you need for improving your English language. She can then tell you exactly what course is relevant for you and can ascribe you with homework generated by the system that is chosen exactly according to your weak areas. Simply said, the excellent software system generates the exercises that you need!

PLACEMENT TEST je dobrým startem pro interaktivní online teaching. Vygeneruje Karle jaká jste úroveň před tím, než se příhlásíte do jednoho z kurzů. Karla pak jasně vidí, v jakých oblastech máte nedostatky a v jakých oblastech se potřebujete zlepšit. Na základě testu vám přesně řekne, jaký kurz je pro vás vhodný a může vám zadávat úkoly přesně vygenerované systémem, které jsou softwarem vybrané přesně podle toho, kde jste slabší. Jednoduše řečeno, vynikající softwarový systém vygeneruje cvičení, která jsou přesně pro vás!

 

How do I register for a PLACEMENT TEST and what happens after that? Jak se registrovat na PLACEMENT TEST a co se děje pak?

When you register for a PLACEMENT TEST, Karla will receive an email that you are interested and will generate a user name and password that will be sent to your email address that you used when registering. Karla will then send you the PLACEMENT TEST, you will work on it and when it is finished, Karla will get your results that will be sent to you, or you will be placed into one of our courses.

 Po registraci na PLACEMENT TEST Karla dostane email, že se o test zajímáte a vygeneruje vám uživatelské jméno a heslo, které vám pak bude zasláno na email, který jste uvedli při registraci. Karla vám pak zašle PT k vypracování. Po skončení testu vám budou zaslány výsledky, případně budete zařazeni do některého z kurzů. 

 

Why do I have to register for PLACEMENT TEST? / Proč se musím registrovat na PLACEMENT TEST?

Our PLACEMENT TEST is a thorough test that evaluates your level of English language. It monitors your common mistakes and thanks to exact evaluation of your level it is easy for Karla to find the right course for you connected with your results. After evaluation of your results, these results will be sent to you and you can decide whether you continue with us after you receive the results. The results are sent by Karla. If you want to do a PLACEMENT TEST, it is in our system. The PLACEMENT TEST is not accessed online. You must register first, because the results are monitored by Karla and she then sees clearly what level you are in and what you need to learn. 

The test shows clearly your strengths and fails and this is what Karla needs to know to accommodate exact course for you.

Náš PLACEMENT TEST je důkladný test, který vyhodnotí úroveň vaší Aj. Monitoruje vaše běžné chyby a díky vyhodnocení úrovně je pro Karlu snažší vás dle vašich výsledků zařadit do konkrétního kurzu. Po vyhodnocení výsledků vám budou výsledky zaslány a pak se stále můžete rozhodnout, zda s námi chcete pokračovat, či nikoli. 


Can you help me learn English for free? /Můžete mne učit zdarma?

I am a qualified, experienced English teacher with master's degree and 15 years of practice, this is my job.  Unfortunately I am not able to give free lessons. 

Jsem kvalifikovaná a zkušená učitelka Anglického jazyka s magisterským titulem a 15 letou zkušeností, je to moje práce. Bohužel nemohu dávat lekce zdarma. 

 

Can I pay by credit card? / Mohu platit kreditní kartou?

We are working on it. It is not possible now. You can pay through your bank account now. / Pracujeme na tom. V současné době můžete platit přes účet.

 

Can I pay after the lesson is completed? / Mohu platit po skončení lekce?

 No, all lessons must be paid in advance. / Ne, lekce musí být zaplaceny předem.

 
Can I book a lesson for today? / Mohu si rezervovat lekci na dnešek?

To guarantee professional lessons and a convenient lesson time for both sides, lessons should be booked at least 4 days in advance,

Lekce by měly být objednávány alespoň 4 dny dopředu, aby byla zajištěna profesionální kvalita výukových lekcí a vhodný čas pro obě strany. 

 

Can I cancel a course? / Mohu zrušit kurz?

 This is not usual practice, once a course has been booked Karla immediately starts working on creating a course for you.  Neverhteless, courses can always be rescheduled if at least 24 hours notice is given.    

 Ne, tak se to nedělá, pokud je již jednou kurz objednán, Karla okamžitě začíná pracovat na tvorbě kurzu vhodného pro vás. Kurzy mohou být vždy posunuty, pokud podáte zprávu alespoň 24 hodin předem.

 


This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.