Terms Of Service / Podmínky pro poskytování služeb / Smluvní podmínky

Welcome to our website. If you continue to browse and use this website, you are agreeing to comply with and be bound by the following terms and conditions of use, which together with our privacy policy govern Mgr. Karla Koseva Eduheart-Brain's relationship with you in relation to this website. If you disagree with any part of these terms and conditions, please do not use our website.

Vítejte na našich stránkách. Pokud budete pokračovat v prohlížení a používat tuto webovou stránku, souhlasíte s dodržováním následujících Podmínek pro poskytování služeb a jste vázáni následujícími podmínkami užívání, které společně s našimi zásadami ochrany soukromí řídí Mgr. Karla Koseva Eduheart-Brain, ve vztahu k vám a k této webové stránce. Pokud nesouhlasíte s jakoukoli částí těchto podmínek, nepoužívejte prosím naše webové stránky.

The term 'Mgr. Karla Koseva Eduheart-Brain' or 'us' or 'we' refers to the owner of the website whose registered office is EduHeart-Brain, L. Váchy 515, Zlín, 760 01, Česká republika. The term 'you' refers to the user or viewer of our website.

Pojem "Mgr. Karla Koseva Eduheart-Brain "nebo" nás "nebo" my "se vztahuje na majitele webových stránek, jejichž sídlo je EduHeart-Brain, L. Váchy 515, Zlín, 760 01, Česká republika. Termín "Vy" se vztahuje na uživatele nebo návštěvníka našich webových stránkách.

The use of this website is subject to the following terms of use:

Používání této webové stránky je předmětem následujících podmínek použití:

 • The content of the pages of this website is for your general information and use only. It is subject to change without notice.
 • Obsah stránek tohoto webu je pro obecné informace a pouze pro použití. Podléhají změnám z naší strany bez předchozího upozornění.
 • Neither we nor any third parties provide any warranty or guarantee as to the accuracy, timeliness, performance, completeness or suitability of the information and materials found or offered on this website for any particular purpose. You acknowledge that such information and materials may contain inaccuracies or errors and we expressly exclude liability for any such inaccuracies or errors to the fullest extent permitted by law.
 • Ani my, ani žádná třetí strana neposkytuje žádné ručení nebo záruku, pokud jde o přesnost, včasnost, výkon, kompletnost nebo vhodnost informací a materiálů nalezených nebo nabízených na těchto webových stránkách pro jakýkoliv konkrétní účel. Berete na vědomí, že tyto informace a materiály mohou obsahovat nepřesnosti či chyby a my výslovně vylučujeme odpovědnost za případné nepřesnosti či chyby v plném rozsahu povoleném zákonem.
 • Your use of any information or materials on this website is entirely at your own risk, for which we shall not be liable. It shall be your own responsibility to ensure that any products, services or information available through this website meet your specific requirements.
 • Vaše používání jakýchkoliv informací nebo materiálů na této webové stránce je výhradně na vlastní nebezpečí, za které neneseme žádnou odpovědnost. Musí být vaší vlastní zodpovědností zajištěno, aby všechny produkty, služby nebo informace dostupné prostřednictvím této webové stránky splnily vaše specifické požadavky.
 • This website contains material which is owned by or licensed to us. This material includes, but is not limited to, the design, layout, look, appearance and graphics. Reproduction is prohibited other than in accordance with the copyright notice, which forms part of these terms and conditions.
 • Tato webová stránka obsahuje materiál, který je v našem vlastnictví nebo v nám poskytnuté licenci. Tento materiál obsahuje, ale není omezen designem, rozvržením, vzhledem a grafikou. Reprodukce je zakázána jinak než v souladu s autorským právem, které tvoří součást těchto podmínek.
 • All trademarks reproduced in this website, which are not the property of, or licensed to the operator, are acknowledged on the website.
 • Všechny ochranné známky reprodukované na těchto webových stránkách, které nejsou ve vlastnictví, či licencí pro provozovatele, jsou uznávány na internetových stránkách.
 • Unauthorised use of this website may give rise to a claim for damages and/or be a criminal offence.
 • Neoprávněné použití těchto webových stránek může vést ke vzniku nároku na náhradu škody a / nebo může být trestný čin.
 • From time to time, this website may also include links to other websites. These links are provided for your convenience to provide further information. They do not signify that we endorse the website(s). We have no responsibility for the content of the linked website(s).
 • Čas od času tato webová stránka může také obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Tyto odkazy jsou poskytovány pro vaše pohodlí pro poskytnutí dalších informací. Ty neznamenají, že jsme schválili webové stránky (y). Nemáme žádnou odpovědnost za obsah propojených webových stránek (y).
 • Your use of this website and any dispute arising out of such use of the website is subject to the laws of Czech Republic.
 • Vaše používání této webové stránky a veškeré spory vzniklé z takového používání internetových stránek podléhá zákonům České republiky.

 

 

SMLUVNÍ PODMÍNKY  

VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

1.    Smluvní vztah mezi poskytovatelem služeb, kurzů Mgr. Karla Koseva, EduHeart-Brain Academy, dále Universe Press se sídlem na L. Váchy 515, 760 01 Zlín IČ 04149823 (dále jen jako „poskytovatel”)  a účastníkem kurzu (dále jen jako „účastník”) vzniká okamžikem obdržení platby služby, kurzovného.

2.    Po odeslání závazné objednávky a dále poté, co poskytovatel obdrží platbu kurzovného na svůj účet, bude účastníkovi zaslán potvrzující e-mail s veškerými informacemi ohledně všech relevantních kurzů včetně přihlášení na zaplacené výukové online kurzy. Přihlašovací údaje na zaplacené online kurzy jsou zaslány účastníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději 24 hodin před zahájením online kurzu.

3.    Účastník kurzu má povinnost nastudovat si způsob přihlášení na online kurz na našich webových stránkách 'Postup pro přihlášení na online kurz' dostupný ZDE a bude následovat pokyny uvedené v návodu. Poskytovatel nezodpovídá za případné potíže s připojením na zaplacený online kurz. Stejně tak nezodpovídá za neúčast na kurzech. Všem účastníkům jsou zaslány domácí úkoly a nahrávky.

4.    Učiněné objednávky jsou účastníkovi kurzu dostupné po celou dobu kurzu. 

 

CENA KURZU A OKOLNOSTI VZTAŽENÉ K PLATBĚ ZA KURZ

1. Cena příslušného kurzu (dále jen jako „cena kurzu“) je vždy stanovena poskytovatelem na předem neurčené období. Cena se tedy může postupně měnit v závislosti na celkovém počtu účastníků, délce kurzu a dalších okolnostech, které po zvážení posoudí sám poskytovatel kurzu.

2. Cenu kurzu je možné uhradit jednou z nabízených platebních metod (v budoucnu on-line platební kartou, nyní pouze bankovním převodem)

3. Obdržením platby je účastníkovi umožněn přístup do online kurzu.

4.  Pokud účástník zaplatí kurz a pak se rozhodete, že kurz nemůžete absolvovat, není v naší kompetenci řešit tento problém, jelikož již ode dne zaplacení vašeho kurzu pilně pracujeme na jeho přípravě a sháníme vhodný materiál právě pro vás.

5. Před zakoupením kurzu se ujistěte, zda opravdu v ten konkrétní den a hodinu máte volno. Nemůžeme reagovat na podněty, že jste se kurzu nemohli zúčastnit. Všem účastníkům kurzu jsou zaslány nahrávky z každé lekce společně s domácími úkoly, nehledě na tom, zda byli připojeni, či nikoli. Zašleme vám tedy nahrávky a domácí úkoly. V případě vaší nepřítomnosti na kurzu vám nemůžeme poskytnout náhradní hodinu.

6. Před zaplacením online kurzu se ujistěte, zda máte dobré připojení k internetu. Během kurzu, ani po jeho skončení nemůžeme řešit potíže spojené s vašim připojením. 

7. Před začátkem kurzu si vypněte reproduktory a nasaďte si sluchátka s mikrofonem. Po připojení si můžete zapnout i webovou kameru.

8. Připojujte se na počítač vždy cca 5 minut před zahájením lekce. Pokud se do lekce připojíte později, není v naší kompetenci se vám po hodině dále věnovat. Všichni účastníci kurzu mají po skončení každé z lekcí celoživotní záznam z každé lekce, nehledě na tom, zda byli ten den připojeni, či nikoli, můžete tedy čerpat tam. Úkoly jsou také vždy zaslány všem nehledě na tom, zda jste v ten den byli připojeni, či nikoli.

9. Po zaplacení kurzu se snažte účastnit všech lekcí. Pokud na některé z lekcí budete chybět, zasíláme pak nahrávku z lekce, zadáváme zpětně domácí úkoly.

 

PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKA

1. Účastník tímto dává souhlas ke shromažďování informací o své osobě, a to pouze pro administrativní a studijní potřeby Poskytovatele.

2. Účastník tímto výslovně svoluje k uložení své adresy, telefonu, emailu, popř. dalších informací týkajících se plátce kurzu do databáze Poskytovatele.

3. Účastník se do kurzů přihlašuje nejpozději 24 hodin dopředu. Minimum účastníků v kurzu je 7. Pokud bude mít několik účastníků kurzu zájem pokračovat, Poskytovatel může vypracovat dlouhodobější plán pro tuto skupinu.

4. V průměru 24 hodin před zahájením kurzu poskytovatel kurzu zkontroluje počet přihlášených účastníků v kurzu. Pokud by byl počet účastníků v kurzu nižší než 10, pak má poskytovatel kurzu právo oslovit všechny účastníky kurzu e-mailem a zeptat se, zda souhlasí s přesunem kurzu do dalšího termínu, vždy s oboustranným souhlasem účastníků kurzu. Pokud se z jakéhokoli důvodu účastník kurzu nemůže v dalším termínu zúčastnit některých lekcí, pak to oznámí poskytovateli e-mailem a bude mu zaslána nahrávka ze zameškaných lekcí a domácí úkoly z těchto lekcí. 

5. Uhrazením kurzovného vyslovuje účastník svůj souhlas s podmínkami užití a se smluvními podmínkami, které jsou dostupné na webových stránkách http://eduheart-brain.com/home/.

6. Účastník není oprávněn propůjčovat svoje přihlašovací údaje a heslo třetím osobám. V případě porušení tohoto pravidla má Poskytovatel plný nárok zrušit jeho studijní účet bez udání důvodu a nevracet účastníkovi kurzovné.

7. Pokud bude na účet přistupováno ve stejnou dobu ze dvou různých počítačů. Účastník online jazykového kurzu je oprávněn využívat veškeré multimediální výukové materiály výhradně pro své studijní potřeby a nemá právo je jakkoli zpřístupňovat třetím osobám. V případě porušení tohoto pravidla má Poskytovatel plný nárok zrušit přístup do kurzu a nevracet účastníkovi kurzovné.

8. Všechna autorská práva na kurz (včetně animací, zvukových nahrávek, obrázků, hudby, fotografií, videa a textů obsažených v Kurzu) jsou majetkem Poskytovatele kurzu Mgr. Karla Koseva, EduHeart-Brain.com, jejích dodavatelů a poskytovatelů licencí. Jsou chráněna zákony o autorském právu, ustanoveními mezinárodních smluv a všemi dalšími odpovídajícími národními zákony. Poskytovatel tímto výslovně zakazuje jakoukoli další distribuci či zpřístupňování obsahu eduheart-brain.com třetím osobám. Účastník bere na vědomí, že výukový program eduheart-brain.com a jeho jednotlivé kurzy se vyvíjí na základě zpětné vazby uživatelů a na základě nových trendů nebo technologií v online výuce mohou být některé funkce výukového systému i obsah kurzu aktualizovány, ukončeny či nahrazeny novými.

9. Pokud zaplatíte kurz a pak se rozhodete, že kurz nemůžete absolvovat, není v naší kompetenci řešit tento problém, jelikož již ode dne zaplacení vašeho kurzu pilně pracujeme na jeho přípravě a sháníme vhodný materiál právě pro vás.

10. Před zakoupením kurzu se ujistěte, zda opravdu v ten konkrétní den a hodinu máte volno. Nemůžeme reagovat na podněty, že jste se kurzu nemohli zúčastnit. Všem účastníkům kurzu jsou zaslány nahrávky z každé lekce společně s domácími úkoly, nehledě na tom, zda byli připojeni, či nikoli. Zašleme vám tedy nahrávky a domácí úkoly. V případě vaší nepřítomnosti na kurzu vám nemůžeme poskytnout náhradní hodinu.

11. Před zaplacením online kurzu se ujistěte, zda máte dobré připojení k internetu. Během kurzu, ani po jeho skončení nemůžeme řešit potíže spojené s vašim připojením. 

12. Před začátkem kurzu si vypněte reproduktory a nasaďte si sluchátka s mikrofonem. Po připojení si můžete zapnout i webovou kameru.

13. Připojujte se na počítač vždy cca 5 minut před zahájením lekce. Pokud se do lekce připojíte později, není v naší kompetenci se vám po hodině dále věnovat. Všichni účastníci kurzu mají po skončení každé z lekcí celoživotní záznam z každé lekce, nehledě na tom, zda byli ten den připojeni, či nikoli, můžete tedy čerpat tam. Úkoly jsou také vždy zaslány všem nehledě na tom, zda jste v ten den byli připojeni, či nikoli.

14. Po zaplacení kurzu se snažte účastnit všech lekcí. Pokud na některé z lekcí budete chybět, zasíláme pak nahrávku z lekce, zadáváme zpětně domácí úkoly.

15. Pokud se tedy účastník zapomene v daný den a čas přihlásit na zaplacený webinář, pak je to považováno za jeho opomenutí a nedostatek. Chyba je na účastníkovi, poskytovatel kurzu v žádném případě nevrací zaplacenou částku zpět. Po oboustranné domluvě je možné kurz přesunout do dalšího termínu. V tomto případě se účastník zúčastní online kurzu s jinou registrovanou skupinou.

16. V případě jakýchkoliv potíží je účastníkovi k dispozici zákaznická podpora na emailové adrese: karla@eduheart-brain.com a to každý pracovní den minimálně od 9:00 do 12:00. Eduheart-brain.com, zakladatelka programu Mgr. Karla Koseva zaručuje, že kurz bude funkční za dodržení podmínek běžného používání a údržby.

17. S výjimkou této záruky je kurz poskytován bez dalších záruk jakéhokoli druhu. Eduheart-brain.com, zakladatelka programu Mgr. Karla Koseva nezaručuje, že kurz splní všechny Vaše požadavky a že činnost kurzu bude bezchybná a nepřetržitá.  

 

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.