Privacy Policy / Ochrana osobních údajů

Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Při nakládání s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu EduHeart-Brain a neposkytuje je třetím osobám.

Jaké údaje shromažďujeme?

Pro realizaci registrace a objednávky kurzu /ů od Vás potřebujeme znát jméno (případně jméno firmy, IČ a kontaktní osobu) a emailovou adresu a fakturační údaje. Dále pak evidujeme Vaše obchodní transakce (objednávky), četnost přístupů = přihlášení na stránky a Váš postup v rámci jednotlivých kurzů.

K čemu údaje slouží?

Veškeré informace na http://eduheart-brain.com/home/ a http://eduheart-brain.com/onlinecourses/ jsou dostupné bez zadávání jakýchkoliv údajů - obchodní podmínky, návod jak nakupovat, ceny, popisy produktů, recenze atd. Pro realizaci obchodní transakce , tedy objednávky kurzu s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje a tyto s Vaším souhlasem získáme při Vaší registraci a to buď trvalé nebo dočasné.

Jak můžete existenci těchto dat ovlivnit?

Můžete kdykoli napsat na adresu: karla@eduheart-brain.com a požádat o editaci, či mazání vašich údajů. (Nelze z účetních důvodů editovat fakturační údaje.) V případě, že chcete Vaši registraci zcela zrušit a dosud jste u žádný kurz nevyužili, stačí odeslat dotaz na e-mail na karla@eduheart-brain.com.  

Privacy Policy / Ochrana osobních údajů

This privacy policy sets out how Karla Koseva Eduheart-Brain uses and protects any information that you give Karla Koseva Eduheart-Brain when you use this website.

Tyto zásady ochrany soukromí stanovují, jak Mgr. Karla Koseva eduheart-brain.com používá a chrání veškeré informace, které poskytujete Mgr. Karla Koseva eduheart-brain.com při použití této webové stránky.

Karla Koseva Eduheart-Brain is committed to ensuring that your privacy is protected. Should we ask you to provide certain information by which you can be identified when using this website, then you can be assured that it will only be used in accordance with this privacy statement.

Karla Koseva Karla Koseva eduheart-brain.com je odhodlána zajistit, aby vaše soukromí bylo chráněno. Pokud Vás při použití této webové stránky žádáme o poskytnutí určité informace, díky které můžete být identifikován(a) , pak si můžete být jist(a), že budou použity pouze v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. 

Karla Koseva Eduheart-Brain may change this policy from time to time by updating this page. You should check this page from time to time to ensure that you are happy with any changes.

Mgr. Karla Koseva eduheart-brain.com může změnit tuto politiku čas od času tím, že aktualizuje tuto stránku. Měli byste čas od času zkontrolovat tuto stránku, abyste zajistil(a), že jste spokojen(a) s případnými změnami.

What we collect

Jaké údaje shromažďujeme

We may collect the following information:

 • name and job title
 • contact information including email address
 • demographic information such as postcode, preferences and interests
 • other information relevant to customer surveys and/or offers

Můžeme shromažďovat následující informace:

 • křestní jméno, příjmení, tituly
 • kontaktní údaje včetně e-mailové adresy
 • demografické informace jako PSČ, preference a zájmy
 • další informace týkající se zákaznických průzkumů a / nebo nabídky

What we do with the information we gather

Co děláme s informacemi, které shromažďujeme

We require this information to understand your needs and provide you with a better service, and in particular for the following reasons:

 • Internal record keeping.
 • We may use the information to improve our products and services.
 • We may periodically send promotional emails about new products, special offers or other information which we think you may find interesting using the email address which you have provided.
 • From time to time, we may also use your information to contact you for market research purposes. We may contact you by email, phone, fax or mail. We may use the information to customise the website according to your interests.

Tyto informace po vás požadujeme proto, abychom porozuměli vašim potřebám a poskytnuli vám lepší služby, a to zejména z následujících důvodů:

 • Vnitřní vedení záznamů.
 • Informace můžeme použít pro zlepšení našich produktů a služeb.
 • Můžeme vám pravidelně zasílat reklamní e-maily o nových produktech, speciální nabídky nebo jiné informace, které si myslíme, že by vás mohly zajímat pomocí e-mailové adresy, kterou jste nám dali k dispozici.
 • Čas od času, můžeme také použít vaše údaje, abychom vás kontaktovali pro účely výzkumu trhu. Můžeme vás kontaktovat e-mailem, telefonicky, faxem nebo poštou. Můžeme vaše informace použít k přizpůsobení naší webové stránky dle vašich zájmů.

Security

Bezpečnost

We are committed to ensuring that your information is secure. In order to prevent unauthorised access or disclosure, we have put in place suitable physical, electronic and managerial procedures to safeguard and secure the information we collect online.

Jsme odhodláni zajistit, aby vaše informace byly v bezpečí. Aby se zabránilo neoprávněnému přístupu nebo zveřejnění, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a řídící postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které shromažďujeme online.

How we use cookies

Jak používáme cookies

A cookie is a small file which asks permission to be placed on your computer's hard drive. Once you agree, the file is added and the cookie helps analyse web traffic or lets you know when you visit a particular site. Cookies allow web applications to respond to you as an individual. The web application can tailor its operations to your needs, likes and dislikes by gathering and remembering information about your preferences.

Cookie je malý soubor, který požádá, aby mohla být umístěna na pevném disku počítače. Jakmile budete souhlasit, soubor je přidán a cookie pomáhá analyzovat internetový provoz, nebo vám dává vědět o návštěvě určité stránky. Cookies umožňují, aby webové aplikace reagovaly na vás jako jednotlivce. Webová aplikace může přizpůsobit své operace dle vašich potřeb, podle vaší libosti a nelibosti sběrem a zapamatováním si informací o vašich preferencích.

We use traffic log cookies to identify which pages are being used. This helps us analyse data about web page traffic and improve our website in order to tailor it to customer needs. We only use this information for statistical analysis purposes and then the data is removed from the system.

Používáme cookies Záznam komunikace ke zjištění, které stránky jsou používány. To nám pomáhá analyzovat data o provozu webové stránky a zlepšovat naše webové stránky tak, aby ji přizpůsobily podle potřeb zákazníka. Používáme pouze tyto informace pro účely statistické analýzy a data jsou odstraněny ze systému.

Overall, cookies help us provide you with a better website, by enabling us to monitor which pages you find useful and which you do not. A cookie in no way gives us access to your computer or any information about you, other than the data you choose to share with us.

Celkově nám cookies pomáhají poskytnout vám lepší webové stránky, pomocí které nám umožní sledovat, které stránky shledáváte užitečnými a které ne. Cookie nám v žádném případě nedává přístup k počítači nebo k jakýmkoliv informacím o vás, kromě údajů, které s námi budete chtít sdílet.

You can choose to accept or decline cookies. Most web browsers automatically accept cookies, but you can usually modify your browser setting to decline cookies if you prefer. This may prevent you from taking full advantage of the website.

Můžete se rozhodnout přijmout nebo odmítnout cookies. Většina webových prohlížečů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. To může zabránit plnému využití webových stránek.

Links to other websites

Odkazy na jiné webové stránky

Our website may contain links to other websites of interest. However, once you have used these links to leave our site, you should note that we do not have any control over that other website. Therefore, we cannot be responsible for the protection and privacy of any information which you provide whilst visiting such sites and such sites are not governed by this privacy statement. You should exercise caution and look at the privacy statement applicable to the website in question.

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky zájmu. Nicméně, pokud jste použili tyto odkazy a opustili naše stránky, měli byste si uvědomit, že nemáme žádnou kontrolu nad těmito jinými internetovými stránkami. Proto nemůžeme být zodpovědní za ochranu a soukromí všech informací, které poskytnete při návštěvě těchto stránek a tyto stránky se neřídí tímto prohlášením o ochraně soukromí. Měli byste být opatrní a měli byste se podívat na prohlášení o ochraně soukromí, které se vztahuje na webové stránky, kterých se to týká.

Controlling your personal information

Kontrola vašich osobních údajů

You may choose to restrict the collection or use of your personal information in the following ways:

 • whenever you are asked to fill in a form on the website, look for the box that you can click to indicate that you do not want the information to be used by anybody for direct marketing purposes
 • if you have previously agreed to us using your personal information for direct marketing purposes, you may change your mind at any time by writing to or emailing us at karla@eduheart-brain.com

We will not sell, distribute or lease your personal information to third parties unless we have your permission or are required by law to do so. We may use your personal information to send you promotional information about third parties which we think you may find interesting if you tell us that you wish this to happen.

You may request details of personal information which we hold about you under the Data Protection Act 1998. A small fee will be payable. If you would like a copy of the information held on you please write to Mgr. Karla Koseva EduHeart-Brain, L. Váchy 515, Zlín, 760 01.

If you believe that any information we are holding on you is incorrect or incomplete, please write to or email us as soon as possible, at the above address. We will promptly correct any information found to be incorrect.

Můžete si vybrat omezit shromažďování nebo používání vašich osobních údajů následujícími způsoby:

 • kdykoli budete vyzváni k vyplnění formuláře na webových stránkách, podívejte se na pole, které můžete kliknout na znamení, že si nepřejete, aby informace, které mají být použity kýmkoliv pro účely přímého marketingu
 • pokud jste dříve souhlasili s tím, že můžeme používat vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, můžete si to rozmyslet a ozvat se nám kdykoliv písemně nebo e-mailem na karla@eduheart-brain.com

Nebudeme prodávat, distribuovat nebo pronajímat vaše osobní informace třetím stranám, pokud nebudeme mít váš souhlas, nebo pokud nebudeme takto povini učinit ze zákona. Můžeme použít vaše osobní údaje, abycom vám poslali propagační informace o třetích stran, které si myslíme, že by vás mohly zajímat, pokud nám sdělíte, že chcete aby se to stalo.

Můžete požádat o podrobnosti ohledně osobních informací, které o vás máme pod Data Protection Act 1998. Budeme požadovat malý poplatek. Pokud byste chtěli kopii informací uložených na vás pište na adresu Mgr. Karla Koseva EduHeart-Brain, L. Váchy 515, Zlín, 760 01.

Pokud si myslíte, že jakékoliv informace, které se na vás vztahují jsou nesprávné nebo neúplné, napište nám co nejdříve na výše uvedenou adresu. Neprodleně opravíme jakékoli informace považované za nesprávné.

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.